รายงานภาพรวม

จำนวนครู(คน)
229
จำนวนนักเรียน(คน)
4381
ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
88.72%
ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิต
87.40%
การดำเนินการเยี่ยมบ้าน(แยกตามสายชั้น)
คัดกรองสุขภาพจิต
ปกติ เสี่ยง มีปัญหา
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดประชุมรายกรณี 0.05%

การให้คำปรึกษารายบุคคล/กลุ่ม/ครอบครัว 12.07%

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 26.80%

ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.31 0.00%

หน่วยงานสาธารณสุข 0.05%

หน่วยงานอื่นๆ 0.02%

กิจกรรมอื่นๆ 1.53%

สิ่งที่นักเรียนและครอบครัวต้องการให้ช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การศึกษาหรืออื่นๆ 6.46%

การจัดการเรียนการสอน9.20%

สวัสดิภาพและความปลอดภัย0.75%

อื่นๆ 1.62%